Metsänhoito, istutus ja mätästys


 

 
Sen verran olen perinnöksi saanut perämetsää, että ihan uusiin sanoihinkin on tullut viime aikoina törmättyä metsänhoitoon liittyen. Toki raivauksen ja istutuksen jokainen tietää, mutta osaako jokainen sanoa mitä ovat mätästys ja laikutus?

Mätästys

Metsän istutusta valmisteltaessa metsämaan muokkaus on useimmiten edessä. Muokkauksella tavoitellaan siemenille hyviä itämisolosuhteita ja taimille turvallista alkukehitystä. Muokkaus on hyvä tehdä mahdollisimman pian hakkuiden päätyttyä, jotta heinittyminen ei haittaisi liiaksi tulevia istutuksia. Menetelmiä maan muokkaamiseen on useita. Karkeasti ne on jaettavissa kahteen päätyyppiin. Toisessa maanpinta paljastetaan ja toisessa yritetään muodostaa kohoumia eli mättäitä. Kosteusolosuhteet, istutettava puulaji ja myös maalaji raekokoineen ja vedenläpäisykykyineen vaikuttavat käytettävän muokkausmenetelmän valintaan. Mätästys tehdään yleensä metsäalustaisella kaivinkoneella kuten niinisalo.com/matastys-laikkumatastys-kaantomatastys.

Mätästys on kohoumien muodostamista eri tavoin. Taimet istutetaan näin aikaansaadun mättään päälle. Ennen mätästystä on syytä raivata risut pois alueelta. Yleisimmässä kääntömätästyksessä tehdään maan pintaan pieni kuoppa ja kauhan sisältö käännetään ylösalaisin takaisin kuoppaan. Istutuspaikka on hieman ympäristöään korkeammalla ja taimi on tarkoitus istuttaa keskelle ja niin syvään, että juuristo yltää mättään alle jäävään humukseen. Kääntömätästys on myös menetelmänä hyvin ympäristöystävällinen, koska siinä metsämaan pintaa rikotaan mahdollisimman vähän. Taimien istutus on puuhaa, jota voi tehdä itse, mutta siihen saa kyllä edullista ammattiapuakin vaikkapa www.metsapalveluvartiainen.fi/?Taimien_istutus%2C_taimikonhoito.

Laikkumätästyksessä käännetään kauhalla noin 20 cm:n syvyydeltä humusta ja hieman myös kivennäismaata ja siirretään viereen muokkaamattomalle maalle mättääksi. Kivennäismaan alle jää tällöin kaksinkertainen kerros humusta, jossa lämpöolot ovat suotuisat ja josta aikanaan istutetun taimen juuristo saa muun muassa tarvitsemaansa typpeä ja kivennäisaineita.

Veden vaivaamilla mailla ennen istutusta on syytä johtaa vesiä pois alueelta. Tällöin valittavista muokkausmenetelmistä ojitusmätästys on paras. Siinä kaivettavan kuivatusojan maat nostetaan mättäiksi ojan reunoille. Jos alueella vain pintavesiä keräävät matalat, alle 30 cm:ä syvät pikkuojat ovat riittäviä, niin tällöin menetelmänä puhutaan naveromätästyksestä.

Mätästysmenetelmiä käytetään sekä kivennäis- että turvemailla, joissa kosteutta on vähintäänkin riittävästi. Mätästys soveltuu maan muokkausmenetelmäksi koivun ja erityisesti kuusen luontaisilla kasvupaikoilla. Kuusi onkin ollut viime vuosina suosituin istutuspuulaji. Käytännössä mätästys tehdään kaivinkoneilla, joihin on nykyään saatavilla kullekin mätästysmenetelmälle kehitetyt omat kauhamallinsa.


Laikutus

Metsä uudistuu kolmella eri tavalla ja mäntymetsän osalta kaikki kolme tapaa ovat tasaisesti käytössä. Noin kolmannes kaikista uusista metsistä saa alkunsa siemenistä joko luontaisesti tai ihmisen toimesta kylvettynä. Nykyään valtaosa eli noin kaksi kolmasosaa uudismetsistä on taimi-istutuksen tulosta. Yksi ratkaiseva tekijä onnistuneelle uudismetsän alkuvuosien kasvulle on metsämaan muokkaus mahdollisimman nopeasti suoritettujen hakkuiden jälkeen.

Maan muokkaus pienentää huomattavasti taimien tulevaa kasvua haittaavaa heinän ja vesakon torjuntaa. Muokkaus myös vaikeuttaa tuholaishyönteisten ja erityisesti tukkimiehentäin eli tuholaiskärsäkkään esiintymistä alueella. Samaten muokkauksen on todettu vähentävän myyrätuhoja.

Päätarkoitus toteutettavalla maan muokkauksella on parempi siementen itävyys ja istutettavien taimien elossa säilyminen sekä nopeampi kasvu, kun metsämaan valaistus-, kosteus- ja lämpöolosuhteet muokkauksen myötä paranevat. Laikutusta muokkausmenetelmänä käytetään pääasiassa kuivilla alueilla, kivikoissa mutta joskus myös mätästettävien alueiden kaikkein kuivimmissa tai hyvin vettä läpäisevissä kohdissa. Laikutuksella käsitellyille alueille istutetaan tyypillisesti männyn taimia.

Laikutuksessa esimerkiksi kaivurin kauhan kärjellä tai tarkoitukseen erikseen suunnitellulla laikkurilla kivennäismaan pinnalta poistetaan humusta vajaan neliömetrin alalta ja enintään 10 cm:n paksuudelta. Sivuun siirrettävää kerrosta ei käännetä. Taimi istutetaan näin kivennäismaahan syntyneeseen matalaan kuoppaan, mieluiten kuopan keskelle. Laikutusta käytetään melko runsaasti myös siemenkylvön ja metsän oman luontaisen uudistamisen yhteydessä. Tällöin laikkuja hehtaaria kohti tehdään useita tuhansia.

Muokkausmenetelmien hintavaihtelu on melko suurta. Muun muassa kohteen sijainti ja olosuhteet, kuljetusetäisyydet, maaston kivikkoisuus tai soisuus vaikuttavat käytettävien koneiden ja menetelmien valintaan ja täten myös kustannuksiin. Alan yrittäjiltä saatujen arvioiden nojalla voi todeta, että muokkauksessa tehdään keskimäärin hehtaaria kohti noin 2000 istutuspaikkaa ja siihen tarvitaan aikaa pari työpäivää. Kustannukset hehtaaria kohti lienevät noin 400,- plus alv.
 


 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2011-2016 Yhteystiedot: Movings D Forward, Suomi / Finland, movingsdforward@movingsdforward.com